Page 1 - Krant week 51
P. 1

Marsconcours 3.0                          BUMA Awards

                     komt niet uit de                          Blaasmuziek
                     lucht vallen                            uitgereikt


                             2                                 5


     Jaar 2018, week 51
     Zorgen over de fanfare

     Componisten, uitgevers, organisaties, orkesten, dirigenten en muzikanten bogen zich afgelopen weekeinde
     in Akoesticum in Ede over de vraag: hoe kunnen we het medium fanfare voorzien van nieuwe impulsen? Drie

     dagen stond het behoud van dit typisch stukje Nederlands-Belgisch cultureel erfgoed centraal tijdens lezin-

     gen, discussies, presentaties en concerten.


                      stakeholders uit de blaasmuziek. De  tijdens een driedaags congres eens een wijl dat verrassende resultaten en een
                      discussie barst meteen los met de  stevige boom op te zetten, is dan ook  verrijking van het repertoire zou kun-
     Tekst en foto: onze redactie   beschrijving van het DNA. Hoe ziet  absoluut zinvol. “De bezetting van  nen opleveren”, meent Tijmen Botma.
                      dat er eigenlijk uit? Is dat met bari- de fanfare heeft zich in de loop van  “Nadeel is dat het veel studie vergt om
        lex Schillings, voorzitter van  tons of euphoniums? En wat is nog  de tijd ontwikkeld ”, zegt Leon Vliex.  het instrumentarium te leren kennen.”
        de Bond van Orkestdirigen- de rol van de saxhoorns? Interessante  “Het heeft weinig zin om voor bari- Veel gehoorde klacht uit het veld: er is
     Aten en Instructeurs, gooit in  vragen waarop zelfs het panel geen                te weinig muziek voor fanfare. Maar
     zijn intro de knuppel meteen in het  klip en klaar antwoord weet. Terwijl             is dat wel zo? Het forum concludeert
     hoenderhok. “Het fanfareorkest is het  dat met componist/uitgever Leon  Wat minder kopiëren   dat dirigenten vlug kiezen voor de
     afvoerputje van het harmonieorkest”,  Vliex, fanfaremuzikant/bestuurder              gemakkelijkste weg (lees: bewerkin-
     dropt hij de zaal in. “We hebben met  Johan Meesters, componist Jan Van  of onderling uitlenen  gen) en zich te weinig verdiepen in
     z’n allen de morele plicht deze aan de  der Roost, dirigent Tijmen Botma en            bestaand origineel repertoire.
     Benelux gerelateerde orkestvorm te  componist/uitgever/dirigent Jan de
     behouden met serieus repertoire dat  Haan niet bepaald uit een stel pan- tons te schrijven als je toch al weet dat Stimuleren
     op identiteit gebaseerd is en niet op  nenkoeken bestaat. Het onderstreept  er euphoniums worden ingezet.” Het  Er ligt een schat aan werken, maar
     onsmakelijke invloeden vanuit landen  alleen maar voor welke dilemma’s het  ontbreken van een concrete omschrij- daar wordt niet naar gezocht”, merkt
     die het DNA niet kennen.” Genoeg  fanfareorkest in het huidige muzikale  ving van de erfelijke eigenschappen  Jan de Haan op. Mogelijk biedt een
     voer voor een twee uur durend leven- bestel staat. Het idee van enkele hard- maakt het ook lastig voor nieuwe  sterrenrepertorium een oplossing.
     dig debat met een panel van diverse  core fanfarefielen om over dit thema  componisten om in te stappen. “Ter- Andere stelling: componisten en
                                                       uitgevers kunnen geen droog brood
                                                       verdienen aan muziek voor fanfare en
                                                       hebben er dus geen interesse in. Ook
                                                       dat is maar deels waar. “We stimule-
                                                       ren juist componisten om voor fanfare
                                                       te schrijven en begeleiden ze daar ook
                                                       in”, zegt Vliex. Wat minder stukken
                                                       kopiëren of onderling uitlenen zou
                                                       al een slok op een borrel schelen.
                                                       Dirigenten en verenigingen zouden
                                                       zich meer bewust moeten zijn van de
                                                       benarde positie waarin de fanfare zich
                                                       bevindt. Zo passeren nog tal van sug-
                                                       gesties de revue: de KNMO moet een
                                                       huisorkest formeren om nieuwe wer-
                                                       ken te introduceren. Uitgevers moeten
                                                       hun muziek beter voor het voetlicht
                                                       brengen, enzovoort, enzovoort. Idee-
                                                       en genoeg, maar het zijn toch vooral
                                                       de dirigenten die het uiteindelijk moe-
                                                       ten doen. Jan Van der Roost: “Ik ben
                                                       van nature positief ingesteld, maar ik
                                                       maak me zorgen over hoe weinig ba-
      Een panel van ervaringsdeskundigen wisselde van gedachten over de toekomst van het fanfareorkest . siskennis er onder dirigenten bestaat
                                                       over het repertoire.”
   1   2   3   4   5   6