Page 1 - Krant week 51
P. 1

Jaar 2019, week 51

                      Overzicht van                           Première

                      een jaar vol                           voor het

                      activiteiten                           hele gezin

                             2                                 9


     CGN komt met battleprimeur


     Color Guard Nederland introduceert met ingang van het komende winterseizoen enkele nieuwe onderdelen. Bij CGN Drum
     Challenge, CGN Brass Challenge en CGN Dance Challenge dagen twee tegenover elkaar staande groepen elkaar uit om in

     minishows van twee minuten het beste van zichzelf te laten zien.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Cor van der Waal

      e zou verwachten dat het concept
      is overgewaaid uit de Verenigde
     JStaten. Maar dat is niet helemaal
     het geval. Ouderen onder ons kun-
     nen zich wellicht de Dance at the
     Gym uit de musicalfilm West Side
     Story uit 1961 voor de geest halen.
     Hoe Tony (Richard Beymers) en
     Maria (Nathalie Wood) met hun
     vrienden elkaar op het swingende
     Mambo van Leonard Bernstein al
     dansend uitdaagden. Dat fragment
     bracht CGN-voorzitter Paul Doop
     op het idee om in het wedstrijdcir-
     cuit van CGN de dansvariant van de
     battleformule te introduceren. Ne-
     derland is daarmee het eerste land
     waar dit dansonderdeel in competi-
     tieverband op het programma staat.
     Een primeur dus.                                          De slagwerkgroepen Noordenveld en De
                                                       Sternse Slotlanders gaven vorig jaar een
     Azië                                                voorproefje van een drumchallenge.
     Het concept voor slagwerkunits is
     inderdaad oorspronkelijk ontstaan
     in Amerika. Drumbattles waren   dat de ene groep de andere uitdaagt.  tweekamp de winnaar aan. Die gaat  challenges zijn vooral bedoeld om
     onderdeel van de halftimeshows tij- Maar ze voeren geen oorlog.” door naar de volgende ronde, net  groepen die nog niet met CGN be-
     dens footballwedstrijden tussen uni-                zolang tot er één deelnemer over- kend zijn kennis te laten maken met
     versiteiten. In de film Drumline uit  Spectaculair        blijft. Doop: “Het gaat erom dat de  de wintercompetitie. Of als alterna-
     2002 is te zien hoe de drumlines van  De opzet is eenvoudig en tegelijker- een de ander uitdaagt. Daarbij kijkt  tief voor leden van groepen die een
     de universiteitsbands in de rust hun  tijd spectaculair. De groep moet uit  de jury enerzijds naar de technische  jaartje overslaan. Toch hebben ook
     eigen muzikale wedstrijd uitvoch- minimaal vijf performers bestaan.  en muzikale vaardigheden, maar  muzikanten en dansers van groepen
     ten. In competitieverband komen  Telkens verschijnen twee groepen  ook naar de visuele uitbeelding van  die deelnemen aan het indoorcircuit
     drum- en brassbattles voornamelijk  letterlijk tegenover elkaar op de  de uitdaging.”       interesse.
     in Azië voor. Daar worden battles  wedstrijdvloer. Om beurten tonen                De CGN Challenges worden aan-
     vaak gehouden in winkelcentra of  ze in twee minuten hun skills op het Voorproefje        geboden tijdens de contests in Wij-
     op plekken waar veel mensen bijeen  gebied van slagwerk, brass of dans,  Vorig seizoen gaven de slagwerk- chen (8 februari), Almere (29 febru-
     komen. Ze zijn vooral bedoeld als  al dan niet in combinatie met een  groepen Noordenveld en De Sternse  ari) en Leeuwarden (14 maart) en
     voorprogramma om publiek naar   choreografie. Als de ene groep klaar  Slotlanders een voorproefje van een  natuurlijk tijdens de Championships
     de wedstrijden in het stadion te  is, geeft de andere groep als het ware drumchallenge. Dat viel zowel bij  in Eindhoven. Inschrijven kan via
     lokken. “Bij CGN kiezen we voor de  antwoord. Daarna laat iedere groep  deelnemers als publiek zo goed in  https://intranet.cgnunited.nl/login.
     benaming challenge”, legt Doop uit.  nog een tweede minishow zien.  de smaak dat ze nu voor alle drie de  Het 40 CGN Wintercircuit gaat op
                                                         e
     “Daar hebben we een beter gevoel  De jury staat letterlijk tussen de  disciplines als officieel wedstrijdon- 11 januari in Sportcentrum Drach-
     bij dan bij de term battle. De kern is  groepen in en wijst direct na iedere  derdeel worden aangeboden. De  ten van start.
   1   2   3   4   5   6