Page 1 - Krant week 52
P. 1

Jaar 2018, week 52

                      KNMO beloont                           Full Size

                      innovatie met                           Conducting

                      award                               met KMKJWF


                             3                                 5

     Droom van Amber krijgt vervolg


     Op initiatief van majorette- en twirlgroep Doskonale uit Breda ruimde de Brabantse Bond van Muziekver-
     enigingen (BBM) twee jaar geleden tijdens een majorettewedstrijd in Breda een prominent plekje in voor

     de meervoudig gehandicapte Amber Spruijt. Haar optreden heeft inmiddels een vervolg gekregen. Onder de

     naam ParaDoskonale heeft de Bredase majorettevereniging een speciale afdeling opgericht voor mensen met

     een beperking.


                                                       gewerkt aan een show voor deelname
                                                       aan de Brabantse kampioenschappen
     Tekst: onze redactie                                        in juni. De Brabantse Bond van Mu-
     Foto: BBM                                             ziekverenigingen heeft de reglemen-
                                                       ten aangepast zodat mensen met een
        een wedstrijd van haar zusjes                                beperking aan wedstrijden kunnen
        slaat ze over. Ze is de trouwste                               meedoen. “Het is geweldig om te zien
     Gsupporter van majorettegroep                                    hoe ze iedere week met een big smile
     Doskonale uit Breda. Iedere keer zit                                op hun gezicht binnenkomen”, vertelt
     Amber Spruijt in haar rolstoel sa-                                 Angela. “Hoe ze stralen als ze laten
     men met haar vader op de eerste rij                                zien dat ze geoefend hebben en weer
     te genieten van de optredens. Haar                                 iets bijgeleerd hebben. Wat ik van
     grootste wens was om zelf een keer op                               ouders hoor is dat de kinderen zich
     te treden tijdens een echte wedstrijd.                               eindelijk normaal voelen. Ze denken
     Samen met het trainersteam van Dos-                                altijd dat ze niets kunnen. Maar door
     konale studeerde Amber een routine                                 hieraan mee te doen, horen ze er weer
     in. Ook kreeg ze een echt wedstrijd-                                gewoon bij. Dat is waar je het voor
     pakje en een baton. De commissie                                  doet.”
     majorette/twirl van de BBM hield
     voor Amber een plaatsje vrij in het                                Drempel
     programma van een bondswedstrijd.  Amber Spruijt geniet van haar optreden tijdens de majorettewedstrijd. Angela vertelt dat inmiddels al meer
     Net voor de prijsuitreiking, toen de                                ouders met hun kinderen een kijkje
     tribunes volstroomden met suppor-                                 zijn komen nemen. “Voor ouders is
     ters en alle deelnemers op de vloer  ook hulp van de gemeente Made. Dat  Een mooi voorbeeld van hoe je als  het vaak een drempel waar ze over-
     zaten in afwachting van de uitslag,  heeft erin geresulteerd dat we onder  muziekvereniging maatschappelijk  heen moeten komen. Ze vinden het
     zette Amber draaiend en zwierend in  de naam ParaDoskonale een aparte  relevant kunt zijn. Angela: “We kun- toch wel eng om hun kind even los
     haar rolstoel een flitsende show op de  vereniging hebben opgericht waar  nen per groep maximaal zes kinderen  te laten en aan anderen toe te ver-
     vloer. Stralend van oor tot oor genoot  mensen met een beperking terecht  toelaten. Omdat je met gehandicapten  trouwen. Ook uit de majorettewereld
     ze van haar performance en de en- kunnen.”            werkt, moet er altijd een hulpverlener  komen reacties binnen. Verenigingen
     thousiaste reactie van het publiek en               aanwezig zijn. Bij Amber bijvoor- informeren hoe ze een afdeling voor
     haar collega-majorettes. Onder luid  ParaDoskonale telt inmiddels drie  beeld is verstikkingsgevaar aanwezig.  mensen met een beperking moeten
     applaus ontving ze uit handen van  leden. Met ondersteuning van de  Daarom is het fijn als er altijd iemand  opstarten. We zijn graag bereid om
     voorzitter Ingrid Diender van de ma-                                hierbij te helpen.”
     jorettecommissie een fraaie beker.
                     ‘Geweldig om te zien hoe ze iedere week met
     Droom
     Dat was twee jaar geleden. De droom  een big smile op hun gezicht binnenkomen’
     van Amber heeft inmiddels een ver-
     volg gekregen. “We kregen na afloop                                 Meer informatie over de opzet van een
     veel reacties”, vertelt trainster Angela  gemeente Made kunnen ze voor hun  bij is die daarmee weet om te gaan.  majorettevereniging voor mensen met een
     Donkers. “Mensen spoorden ons  wekelijkse training terecht in sporthal  Bij meer dan zes leden moeten we een  beperking: www.paradoskonale.nl. Het
     aan om ermee door te gaan. We zijn  Amerhal in Made. Deze accommo- nieuwe groep beginnen.” ParaDosko- optreden van Amber Spruijt is te zien op de
     vervolgens met enkele mensen om de  datie beschikt over allerlei faciliteiten  nale traint een uur per week. Spelen- website: www.klankwijzer.nl.
     tafel gaan zitten. Daarbij kregen we  voor mensen met een beperking.  derwijs wordt met batons en pompons
   1   2   3   4   5   6