Page 3 - magazine 2020-1 website
P. 3

sporters uit de hele wereld. Daarnaast  kans om deel te nemen aan deze cur-
    Veelbelovend            kunnen we ons natuurlijk verheugen  sus. De belangstelling voor deze cursus
                                        is overweldigend. De behoefte is dus
   W                   wil ik u ook nog wijzen op de Jeugd  gebruiken we daarom om de scho-
                      op vele concerten, concoursen en Ne-
                                        groot. De uitkomsten van deze pilot
                      derlandse kampioenschappen. Speciaal
                e zijn in
                2020 uit de
                      Inspiratiedag op 9 mei die na het grote
                                        lingsmogelijkheden voor alle vereni-
                startblok-
                      succes van vorig jaar voor de tweede
                                        gingsbestuurders verder uit te breiden.
                ken ge-
                      keer wordt georganiseerd. Verderop in
                schoten. De
                      deze editie leest u er meer over.
                                        De energie en het enthousiasme van
                start van
                                        Die verdienen dan ook politieke steun.
                een pilot-
                                        Eind 2019 kregen we die vanuit de
                opleiding  Veel van de evenementen zijn komend  alle vrijwilligers zijn hartverwarmend.
                      jaar te volgen en terug te kijken via
    voor verenigingsbestuurders in samen- het nieuwe platform Klankwijzer.tv. Zo  Tweede Kamer. Een overgrote
    werking met de KNVB. Het NK concert- proberen we al het moois wat in onze  meerderheid gaf de minister de
    wedstrijden slagwerk in Assen en twee  sector gebeurt te verzamelen op één  opdracht om met een voorstel te
    Nederlandse kampioenschappen twirl  plek. Dat is ook een gouden kans voor  komen voor een betere en structurele
    en majorette in Almere. Het zijn maar  verenigingen om hun concerten in de  ondersteuning van onze sector. De
    een paar voorbeelden van al het moois  hoogste kwaliteit op te laten nemen én  komende maanden kunnen we dat
    dat alleen al in de eerste anderhalve  te verspreiden.         voorstel verwachten.
    maand van dit jaar is georganiseerd.
                      Niets van dit alles kan gebeuren zonder  2020 is nog maar net begonnen. Maar
    Het belooft dan ook een mooi muzikaal  de inzet van verenigingsbestuurders.  de start is veelbelovend!
    jaar te worden. Zo heeft de NBTA de eer  Daarom ben ik ook trots dat we in
    om gastheer te zijn van het WK Twirl.  samenwerking met de KNVB de pilot
    Van 8 tot en met 12 april kunnen we in  ‘Besturen met impact’ zijn gestart. Door  Bart van Meijl
    Eindhoven genieten van ongeveer 900  heel het land krijgen bestuurders de  Voorzitter KNMO


    Colofon               VOrMgeViNg              - Muziekbond gelderland-Flevoland
                                         - Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
                      Vergoossen Media Design
                                         - Limburgse Bond van tamboerkorpsen
    KNMO Klankwijzer Magazine is een onderdeel van  teKStCONtrOLe      - Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht
                      Petra van der Aart en ineke van Loenen  - Overijsselse Bond van Muziekverenigingen
                                         - Zeeuwse Muziek Bond
                      DrUK                 - Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen
                      Drukkerij Koenen BV, Vlodrop    • portefeuillehouders Cultuur van alle tweede
    KNMO Klankwijzer Magazine is het visitekaartje              Kamerfracties, gemeenten en provincies
    van de amateurmuzieksector in Nederland. Met  ADVertereN        • muziekscholen en conservatoria
    achtergrond verhalen, reportages, interviews en  (zowel in de digitale als geprinte nieuwskanalen van  • alle openbare bibliotheken in Nederland
    informatieve artikelen over de instrumentale  KNMO Klankwijzer)    • kunst- en cultuurinstellingen en organisaties
    muziekbeoefening, een hobby waar 150.000  Frank Vergoossen       • externe partners
    amateurmuzikanten in Nederland trots op zijn telefoon: 06 22 70 92 00 • persoonlijke abonnees
                      e-mail: redactie@klankwijzer.nl
    Verschijnt 4 keer per jaar     Website: www.klankwijzer.nl/adverteren
    (medio maart, juni, september en december)               FrANK VergOOSSeN MeDiA PrODUCtieS
                      ABONNeMeNteN            JACQUeS SCHreUrSStrAAt 26
    UitgeVer              Jaarabonnement voor 4 uitgaven: 17,44 euro.  6074 CS MeLiCK
    Frank Vergoossen Media Producties in opdracht  Opgave: redactie@klankwijzer.nl
    van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie            Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden
    (KNMO)               VerSPreiDiNg            overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd
                      KNMO Klankwijzer Magazine wordt (in meervoud)  zonder schriftelijke toestemming van Frank Vergoossen
    reDACtie              verspreid onder:          Media Producties. Frank Vergoossen Media Producties
    Frank Vergoossen          • alle lidverenigingen van de:     kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de
    telefoon: 06 22 70 92 00       - Brabantse Bond van Muziekverenigingen  verstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze
    e-mail: redactie@klankwijzer.nl    - Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân  uitgave opgenomen teksten en beelden. Alle genoemde
    Website: www.klankwijzer.nl      - Muziekbond groningen en Drenthe    prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud                                                         • 3
   1   2   3   4   5   6   7   8