Page 7 - magazine 2020-1 website
P. 7

ijn eerste repetitie bij de Heineken
       Fanfare in Den Bosch kan hij nog
    Zhelder voor de geest halen. “Ik was
    zo verlegen als wat en heb de hele repe-
    titie met een rood hoofd van schaamte
    zitten playbacken”, herinnert hij zich een
    dikke veertig jaar later nog. “Ik snapte
    helemaal niets van het koraal zonder
    maatstrepen en de eerste mars ging zo
    snel dat hij voorbij was voordat ik het
    wist. Ik had echt niet één noot geraakt.”
    Het bleek achteraf gezien een prima
    leerschool voor hem. “Ik leerde heel snel
    lezen, op een dirigent spelen en samen-
    spel. Op het conservatorium merkte ik  speelde. Dat ik nu relaxed zonder zenu- eric Vloeimans maakte bij
    dat dat bij veel medestudenten ontbrak.”  wen naar voren loop en het gewoon doe,  de fanfare kennis met het
    In de biografie van veel professionele mu- voelt als een cadeau.” Behalve muzikaal  verenigingsleven.
    zikanten is over hun roots niets terug te  technische vaardigheden leerde Vloei-
    lezen. Alsof ze dat deel van hun carrière  mans ook omgaan met het groepsproces
    het liefst willen vergeten. Eric Vloeimans  binnen een vereniging. Ook daar doet hij
    maakt daar absoluut geen geheim van.   tot op de dag van vandaag zijn voordeel
    “Wat ik in mijn jeugd heb meegekregen  mee. “Ik zag hoe het gaat met alle ego’s
    op de muziekschool en bij de fanfare is  in een orkest en hoe de pikorde functio-
    van grote invloed geweest op mijn profes- neert. Voor iemand zoals ik, die met veel
    sionele leven. De Heineken Fanfare is een  verschillende musici samenwerkt, is het
    van de fundamenten van mijn carrière.”  heel belangrijk om eenieder met de juiste
                         liefde en aandacht te benaderen. Dat
    SOLO                   hoort erbij als je met zijn allen in goede
    Bij de fanfare maakte Vloeimans ook   cohesie wilt vlammen op het podium.”   Ik snapte
    kennis met het verenigingsleven. Hij leer-
    de de betekenis van de in de blaasmuziek  BIBLIOTHEEK
    gevleugelde uitdrukking ‘zonder drank,  Vanuit zijn brede belangstelling werkt  helemaal
    geen klank’ in de praktijk kennen. Het  Vloeimans samen met artiesten, ensem-
    was ook de plek waar hij zijn eerste solo  bles en orkesten uit tal van verschillende  niets van het
    voor groot publiek mocht spelen. “Diri- muzikale werelden. Ook deelt hij regel-
    gent Karel van Dijk had het stuk Fuga &  matig het podium met harmonieën, fan-  koraal zonder
    Blues gecomponeerd. Daar zat een     fares en brassbands. Voor concerten met
    sopraan- en een trompetsolo in. Ik had  blaasorkesten beschikt hij over een breed  maatstrepen
    net op de muziekschool kennisgemaakt   gevulde bibliotheek met arrangementen
    met improviseren. Al snel ging ik de   van muziek waarin zijn karakteristieke,  en de eerste
    noten van Fuga & Blues vrij interpre-  melodische en lyrische kracht volledig
    teren. Dat ging steeds verder. Hoewel  tot zijn recht komt. “Om Carnaval de   mars ging zo
    ik nog steeds een heel verlegen jongen  Venice te spelen of een klassiek trompet-
    was, durfde ik de dirigent te vragen om  concert word ik niet gevraagd. Niet dat
    een intro voor het stuk te mogen impro- ik het niet zou kunnen, maar het is niet  snel dat hij
    viseren. En ineens stond ik tijdens het  zo mijn ding. Mijn metier is improvise-
    carnavalsconcert in hét theater van de  ren. Composities transformeren zodat   voorbij was
    stad in een joekel van een zaal voor 900  het voor orkesten leuk is om met mij
    man te improviseren. Ik deed het bijna  te spelen. Zij hebben dan uiteraard wel  voordat ik het
    in mijn broek, zo spannend vond ik het.  alle noten op papier. Toen ik nog geen
    Als ik nu voor een grote zaal sta denk  repertoire voor orkesten had, schreef  wist. Ik had
    ik nog wel eens terug aan dat moment.  Martin Fondse muziek voor mij samen
    Zoals enkele jaren geleden toen ik tijdens  met fanfare of harmonie. Onder andere  echt niet één
    een show van Armin van Buuren in de   een suite voor het Gelders Fanfare Orkest
    Bossche Brabanthallen helemaal vooraan  en de PTT Harmonie. Hij heeft ook di-  noot geraakt.
    op een lange catwalk van 50 meter solo  verse composities van mij georkestreerd.                                                         • 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12