Aanpassing reglement concertwedstrijd slagwerkensembles

Aanpassing reglement concertwedstrijd slagwerkensembles

In maart van dit jaar is in het landelijk SMP-overleg naast een aantal andere zaken ook het nieuwe Nationaal Reglement Concertwedstrijd Slagwerkensembles 2023 aan de orde geweest. Dit reglement met de aanpassingen is van toepassing voor alle podiumslagwerkensembles in het nieuwe seizoen, dus vanaf november 2023.

Het betreft uitsluitend organisatorische en tekstuele aanpassingen die wij hier onderstaand de revue laten passeren.

ARTIKEL 04: HET OPTREDEN
Lid 2. Toevoeging
Deze totaaltijd gaat in nadat de speaker aangeeft: Het ensemble mag aanvangen met het optreden en eindigt na de laatste noot.

Lid 3. Toevoeging:
tenzij juryleden eerder rechtstreeks aan het ensemble hebben verzocht om inzage van de partituren.

Lid 4. Nieuw:
De TC Podium toetst op regelmatige basis of de inschrijving in de juiste klasse heeft plaatsgevonden. Er zijn geen promotie- of degradatiecriteria op basis van scores.

Lid 5. Nieuw:
Het juryteam kan in uiterst geval tijdens een podium slagwerkensemblewedstrijd een ensemble adviseren in een andere divisie uit te komen; het ensemble is vrij in de keuze om het advies op te volgen.

Lid 6. Nieuw:
De jury heeft dan wel de mogelijkheid om het ensemble te waarderen behorende bij de dan geadviseerde divisie. Dit onder verantwoordelijkheid van de juryvoorzitter.

 

ARTIKEL 07: PRIJSTOEKENNING

Toevoeging:
om deel te kunnen nemen aan het NK is voor de jeugddivisie het minimum aantal punten op 80 gesteld terwijl dit voor de overige divisies op 85 punten is gesteld.

*Noot:
gezien het feit dat het ensemble vrij is in de keuze in welke divisie men wil inschrijven, is promotie dus niet meer van toepassing. Jury kan wel een aanbeveling geven, maar ensemble is vrij om wel/niet te doen.

 

ARTIKEL 08: BEKENDMAKING RESULTATEN

Lid 3. Nieuw:
Bij het NK worden uitsluitend de behaalde punten en de behaalde medailles genoemd; goud, zilver, brons.

 

Nieuw:
ARTIKEL 09: ALGEMENE SANCTIES
Indien een ensemble niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de volgende sancties van toepassing:

  1. Het ensemble wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten en de wedstrijdleider doet hiervan onmiddellijk mededeling aan de KNMO;
  2. Het ensemble wordt door de KNMO in overleg met de wedstrijdleider gediskwalificeerd.

 

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGN

Lid 1. Nieuw:
In situaties waarin dit reglement en een eventueel aanvullend reglement niet voorzien, besluit de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter en/of organisatie. Ook over eventuele sancties. Dit kan variëren van een waarschuwing tot en met diskwalificatie.

Lid 3. Nieuw:
Uitsluitend op basis van de resultaten, behaald tijdens wedstrijden dienovereenkomstig dit reglement worden georganiseerd, is een eventuele selectie ten behoeve van de Nationale Kampioenswedstrijd mogelijk; tenzij de KNMO besluit tot een Open Nationaal kampioenschap

Lid 4. Nieuw:
Aan een wedstrijd kunnen korpsen van verenigingen deelnemen die aan alle verplichtingen ten opzichte van de wedstrijdorganisatie hebben voldaan.

ARTIKEL 11: INWERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Op de foto: Het Nationaal Reglement Concertwedstrijd Slagwerkensembles is aangepast.

Gepubliceerd: 06 SEP 2023 - 18:12
Laatste update: 06 SEP 2023 - 18:15