Concept protocol: 2 meter ruimte voor blazers

Concept protocol: 2 meter ruimte voor blazers

De KNMO heeft het protocol voor het hervatten voor binnen- en buitenactiviteiten van muziekverenigingen in concept gereed. Meest opvallende punt is dat bij een orkestopstelling voor blazers een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aangehouden moet worden.

Op dit moment is het CONCEPT protocol nog ter beoordeling bij het ministerie van Economische Zaken als coördinerend ministerie en wij verwachten maandag 8 juni/dinsdag 9 juni a.s. het definitieve akkoord voor het protocol (met mogelijk minimale aanpassingen). Om verenigingen de gelegenheid te geven zich te kunnen voorbereiden op het definitieve protocol ontvangt u het CONCEPT protocol dat, naar wij vermoeden, weinig zal afwijken van de definitieve versie. De definitieve versie zal z.s.m. na akkoord gepubliceerd worden

In een brief aan de leden schrijft de KNMO:

In onderstaand bericht gaan we in op de mogelijkheden en voorwaarden:

Activiteiten binnen
In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de nog van kracht zijnde maatregelen zoals weergegeven in de modelverordening van de Veiligheidsregio (m.n. artikel 2.1 lid 1 en artikel 2. 1 f, eerste lid). Deze artikelen geven o.a. voorwaarden weer waaronder en met hoeveel personen een samenkomst mag worden georganiseerd. De Rijksoverheid heeft in afstemming met o.a. KNMO bekendgemaakt dat het voor blazers weer toegestaan is om de activitei ten in de binnenruimte per 1 juni 2020 te hervatten met toepassing van een protocol dat is gebaseerd op de Duitse onderzoeken en is afgestemd met de brancheorganisatie. De KNMO heeft vervolgens in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van relevante partijen een modelprotocol opgesteld. Het modelprotocol omvat de minimale vereisten waaraan moet worden voldaan om de activiteiten in de binnenruimte te hervatten, het staat verenigingen vrij om aanvullingen te doen als de sit uatie op lokaal niveau daartoe aanleiding geeft. mede Het protocol zal voorzien worden van updates als er aanpassingen zijn van de generieke maatregelen en versoepelingen.

Samenvattend:
● Activiteiten van blazers binnen kunnen hervat worden op basis van het goedgekeurde protocol;
● De generieke maatregelen op basis van de model noodverordening per Veiligheidsregio blijven onverminderd van kracht;
● Om de activiteiten te hervatten dient er een verplicht protocol toegepast te worden. Het model-protocol KNMO bevat de minimale vereisten waaraan dit protocol dient te voldoen;
● Afstemming/overleg met de gemeenten over het hervatten van activiteiten is aan te bevelen echter niet verplicht.

We zijn bekend met het feit dat er steeds vaker publicaties beschikbaar komen die wisselende informatie bevatten. In dit protocol is uitgegaan van de onderzoeken zoals aangegeven door het Outbreak Management Team. Ook is het onmogelijk om een algemeen protocol op te stellen dat voor iedere specifiek situatie van toepassing is. Wij blijven dan ook een beroep doen op het de dialoog binnen de verenigingen, ook met dirigenten/instructeurs en het gezond verstand om de activiteiten te hervatten.

Samenvatting protocol bij het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers.
1. Gebruik je gezonde verstand!
2. Maximaal 30 personen mogen binnen repeteren. De dirigent geldt als personeel en is niet een van de 30.
3. Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aangehouden. Alle benodigdheden, zoals stoelen, lessenaars, standaards e.d. worden door aangewezen personen, met handschoenen aan, klaargezet en vooraf gereinigd.
4. Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
5. Condens moet worden opgevangen in een bakje met daarin een plastic zakje en tissues. Iedere muzikant maakt het zakje na afloop zelf dicht en deponeert het in een bak die daarvoor klaarstaat.
6. Ruil geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek).
7. Buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan.
8. De kantine mag niet open. Laat leden zelf drinken meenemen. Afval gaat weer mee naar huis!
9. Neem alle RIVM-regels die inmiddels bekend zijn goed in acht.
10. Zorg dat leden (en evt. ouders) goed op de hoogte zijn van de regels.

Activiteiten buiten
Sinds 11 mei 2020 mogen culturele activiteiten voor de jeugd buiten plaatsvinden. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden zoals die voor de sport vanaf 29 april al golden:
Het protocol van NOC*NSF is een goede basis voor de uitvoering van deze buitenactiviteiten en biedt zowel gemeenten, aanbieders/organisatoren, begeleiders en deelnemers de juiste handvatten.
Vanaf 1 juni is er geen algemeen samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte. Buitenactiviteiten zijn dan dus ook voor volwassenen in groepen toegestaan, mits zij 1,5 meter afstand houden. Evenementen zijn verboden. Een evenement wordt omschreven als voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen bijvoorbeeld feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen. Bij buitenrepetities of -lessen is het dan ook belangrijk om te voorkomen dat er publiek ontstaat.

• In het algemeen gelden de basisregels van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/nederlandsemaatregelentegenhetcoronavirus/gezondheidsadviezen
• Wees extra voorzichtig als u in een risicogroep valt.

Gebruik in alle gevallen je gezond verstand bij het hervatten van activiteiten, ga met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en zorg voor verantwoorde omstandigheden.

KLIK VOOR HET VOLLEDIGE CONCEPT PROTOCOL: HIER

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 05 JUN 2020 - 16:53
Laatste update: 05 JUN 2020 - 18:09