KNMO: 'We zijn er nog niet'

KNMO: 'We zijn er nog niet'

De KNMO is de afgelopen tijd bewust terughoudend geweest in uitspraken over de aanpassingen van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De soms grote verschillen in de uitvoering van de maatregelen op lokaal niveau dwingen de KNMO om extra zorgvuldig te zijn bij het richting geven aan de ontwikkelingen van de laatste weken. Dat schrijft de KNMO in een brief die vanmiddag is uitgegaan aan de leden.

De volledige tekst van de brief luidt als volgt:

Inmiddels zijn we al meer dan een jaar verder nadat we als sector onze activiteiten moesten staken als gevolg van maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Als KNMO hebben we de regie genomen en ervoor gekozen om richting te geven aan enerzijds de sector en anderzijds ook aan beleidsbepalers/overheden. Dit was nodig omdat door het hoge tempo van wijzigingen er vaak niet afdoende kennis was over de gevolgen die maatregelen hadden voor onze sector. Soms hadden minimale aanpassingen in de maatregelen door toedoen van de KNMO een positief effect op de activiteiten in onze sector.

De invoering van de algemene lockdown en de avondklok hadden een enorme impact op het sociale leven in Nederland. Sinds kort begint er langzaam licht aan het einde van de tunnel te komen. Dit is goed nieuws echter dit zorgt ook voor een nieuwe situatie. Daar waar in de voorliggende periode nog voornamelijk de Veiligheidsregio’s (en daarmee de burgemeesters) via noodverordeningen direct betrokken waren, merken we dat steeds meer gemeenten op dit moment ‘maatwerk’ toepassen en daarmee afwijken van de afgekondigde maatregelen.

Er bereiken ons veel vragen over wat er wel en niet mogelijk is. De vragen zijn uiteenlopend, van vragen over muziekonderwijs tot vragen over musiceren na vaccinaties. Het mag duidelijk zijn dat we als landelijke organisatie enkel kunnen adviseren conform de wet- en regelgeving, waarbij we in contact staan met het ministerie en andere betrokken instanties. In afstemming met collega-organisaties zoals Koornetwerk NL en Cultuurconnectie geven we daar waar mogelijk richting aan het beleid.

Daar waar er mogelijk een soort gewenning was ontstaan dat de KNMO vrij snel en directief richting en uitleg gaf aan de maatregelen/aanpassingen hebben we de afgelopen weken ons bewust niet over alle ontwikkelingen uitgesproken. De soms grote verschillen die zijn ontstaan in de uitvoering van de maatregelen op lokaal niveau dwingen ons ertoe om zorgvuldig te zijn: te veel centrale regie vanuit de KNMO kan lokaal maatwerk blokkeren.

We zijn op de weg terug maar we zijn er nog niet. Uiteraard is maatwerk op lokaal niveau altijd een groot goed, echter blijven wij waarschuwen voor risicovolle situaties. Er zijn ons situaties in het land bekend waarbij de wet- en regelgeving zodanig ruim wordt geïnterpreteerd dat een risico onvermijdbaar is. Wij roepen iedereen op om verstandig te zijn en verantwoordelijk om te gaan met deze risico's.

De komende periode zullen we nauwlettend de ontwikkelingen monitoren en u indien nodig informeren. In de bijlage (zie hieronder) hebben we op basis van de formele bronnen een samenvatting gemaakt van de huidige stand van zaken. We snappen dat dit altijd weer vragen kan oproepen en vergelijkingen met andere sectoren etc. U kunt ons hierover altijd benaderen. Mail via corona@knmo.nl met beleidsmedewerkers Jos van der Sijde of Luuk Mevis.

Ook wij hopen dat er op een verantwoorde wijze snel weer overal muziek mag klinken, we zullen er alles aan doen hierbij steun te bieden.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de KNMO,
Bart van Meijl
Voorzitter KNMO


Bijlage bij de brief van 04-05-2021
Bij het beoordelen en uitleggen van de maatregelen en versoepelingen baseert de KNMO zich op de Tijdelijke Wet Covid-19. Tevens wordt in de duiding ook de toelichting op de wetgeving en de parlementaire behandeling (voor zover die geweest is) betrokken. Waar wij ons slechts voor een zeer beperkt deel op baseren is de informatie die via rijksoverheid.nl wordt gepubliceerd. Helaas hebben we in veel gevallen moeten constateren dat de informatie of verouderd, of zo onoverzichtelijk is dat een foutieve conclusie voor de hand lag.

Op diverse momenten hebben we overleg met het ministerie en andere instanties met betrekking tot onduidelijkheden (of onwenselijke gevolgen van maatregelen). De fase waarin we nu zitten heeft tot gevolg dat we in het land veel afwijkingen zien, afwijkingen die feitelijk beperkt mogelijk zijn binnen de wetgeving. We hebben reeds aandacht gevraagd voor de afwijkingen per regio aangezien dit niet stimulerend en verhelderend werkt.

Hieronder geven we een beknopte weergave van de maatregelen zoals die op dit moment landelijk van kracht zijn. Het is belangrijk vooraf te vermelden dat in de toelichting van deze wet een onderscheid wordt gemaakt tussen professionals en amateurs. De uitzonderingen op groepsvorming en 1.5-meter zoals beschreven in de wet gelden hierin dus alleen voor de professionals.

1-op-1 lessen
Op dit moment zijn 1-op-1 lessen thuis niet verboden, maar wordt aangeraden om niet meer dan twee gasten per dag te ontvangen. Dit is dan ook inclusief andere mogelijke gasten. Ontvang je op een dag twee leerlingen, nodig dan niet ook iemand anders uit voor bijvoorbeeld een etentje.
Hierin valt nog een uitzondering, de regels gelden niet voor leerlingen t/m 12. Hiervan mag je er dus meer lesgeven, maar adviseren wij om de grenzen niet op te zoeken.
Muziekscholen zijn nog dicht, zie hiervoor het kopje besloten en openbare ruimtes.

Jeugdorkesten
Er is een uitzondering voor georganiseerde groepsevenementen voor jongeren t/m 17 jaar voor zowel binnen als buiten. Hierbij mogen twee volwassen begeleiders aanwezig zijn. Een jeugdorkest mag dus, zowel binnen als buiten, met maximaal 2 volwassen (bijvoorbeeld de dirigent) repeteren. Wij adviseren hiervoor om wel het KNMO protocol m.b.t. de 2 meter afstand tot elkaar te handhaven en goed te ventileren.

Sport-elementen van onze sector (show, marching, majorette en twirl)
Voor sportactiviteiten die plaatsvinden bij een sportaccommodatie of een door de gemeente toegewezen locatie is de uitzondering voor jongeren iets ruimer, namelijk t/m 26 jaar. De KNMO heeft zich reeds eerder op het standpunt gesteld dat gezien de gelijkenissen de onderdelen marching, show, majorette en twirl hieronder vallen.

Besloten en openbare ruimtes
Openbare gebouwen, zoals muziekscholen, centra voor kunsten, e.d. zijn nog gesloten. Hier kan dus ook geen repetitie worden gehouden of een les worden gegeven.

Het verenigingsgebouw
Een verenigingsgebouw wordt per gemeente (op dit moment) anders gedefinieerd. Een verenigingsgebouw is in de communicatie vorig jaar gedefinieerd als openbaar. Vanaf het moment dat de noodverordeningen zijn overgegaan in de noodwet is het verenigingsgebouw niet meer specifiek benoemd. Dat lijkt een reden te zijn voor zowel verenigingen als gemeente om het verenigingsgebouw als besloten aan te merken. Uiteraard begrijpen we deze beweging, met het wegvallen van de zinsnede over verenigingsgebouwen lijkt hier ruimte te ontstaan. We adviseren in alle gevallen duidelijke afspraken met de gemeente te maken. Daarbij wijzen we erop dat we nog steeds in een risicovolle periode zitten waarbij het de vraag is in hoeverre het verstandig is risico's te nemen nu er in wet- en regelgeving hiaten zitten.

Natuurlijk wil iedereen weer bij elkaar komen en samen muziek maken. Mochten er als gevolg hiervan besmettingen zijn die te herleiden zijn naar samenkomsten van verenigingen realiseert u zich dan dat dit niet alleen voor de personen in kwestie en de vereniging verschrikkelijk is: de kans is zeer groot dat met inmenging van instanties en het RIVM zaken tot nader order op slot worden gezet tot er meer kennis is over de risico's.

Veelgestelde vragen
Mag 1-op-1 les weer?
Thuis mag je maximaal twee leerlingen per dag ontvangen, mits je die dag geen andere bezoekers ontvangt. Hierop geldt één uitzondering, namelijk leerlingen t/m 12 jaar. Daarvoor gelden geen beperkingen maar we adviseren de grenzen niet op te zoeken.

Openbare gebouwen zoals muziekscholen zijn nog dicht. Mocht je in een besloten gebouw mogen lesgeven adviseren wij om ook hier niet de grenzen op te zoeken.

Mag mijn orkest nu weer buiten repeteren?
Vanuit de landelijke richtlijnen niet. Je mag momenteel met vier mensen buiten samenkomen, waarop voor ons twee relevante uitzonderingen zijn. Zo zijn professionals hiervan uitgezonderd en is er een leeftijdsgrens voor georganiseerde jeugdactiviteiten en voor sport.

Jongeren t/m 17 jaar + 2 begeleiders mogen deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten, bijvoorbeeld een repetitie van een jeugdorkest. Voor sport (twirl, majorette, marching, show, e.d.) is de leeftijd t/m 26 jaar, mits dit buiten bij een sportaccommodatie of een door de gemeente toegewezen locatie is.

Zijn er andere regels/uitzonderingen voor mensen die al gevaccineerd zijn?
Op dit moment gelden de regels voor iedereen. Er is geen uitzonderingspositie op de regels als je gevaccineerd bent.

Wat betekent de routekaart voor onze sector?
In de tweede stap, die origineel op 11 mei gepland stond, staat onder andere kunst en cultuurbeoefening binnen op de agenda. De derde stap, oorspronkelijk gepland voor 26 mei, gaat de groepsgrootte naar 4 personen binnen. Onduidelijk is op dit moment of in de tweede stap (kunst en cultuurbeoefening binnen) er een uitzondering voor amateur cultuurbeoefening op de groepsgrootte is/komt.

Er is voor nu volgens ons dus nog geen enkele aanleiding om binnen al te repeteren.

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 04 MEI 2021 - 15:54
Laatste update: 04 MEI 2021 - 16:22