Nu beschikbaar: de nieuwe Modelovereenkomst

Nu beschikbaar: de nieuwe Modelovereenkomst

Medio 2021 is door samenwerking van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) en de Belastingdienst een nieuwe Modelovereenkomst tot stand gekomen die vanaf nu beschikbaar is.

In 2021 zou de goedkeuring van de Belastingdienst voor de BvOI Modelovereenkomst die in 2016 werd opgesteld, verlopen. Daarom heeft de BvOI een nieuwe aanvraag ingediend om opnieuw tot goedkeuring van een Modelovereenkomst te komen.
In oktober 2021 ontving de BvOI, na een aantal aanpassingen en overleg met de Belastingdienst, goedkeuring. De BvOI is dan ook verheugd de nieuwe Modelovereenkomst te kunnen presenteren. Om als opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking uit te sluiten, is het zaak te weten wat volgens de huidige regelgeving op dit moment een echte dienstbetrekking is. In deze Modelovereenkomst gaat het daarbij specifiek om een amateur (muziek)vereniging en de dirigent.

Elementen
Als een van de volgende elementen ontbreekt, is er geen sprake van een echte dienstbetrekking:
● De werknemer verplicht zich om persoonlijk voor de werkgever te werken (is niet van toepassing als de opdrachtnemer zich ook kan laten vervangen)
● De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen (meer dan alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten)
● En de voor ons meest cruciale: tussen de werknemer (opdrachtnemer) en werkgever (opdrachtgever) bestaat een gezagsverhouding.

De overige onderdelen van de overeenkomst kunnen worden aangevuld of aangepast aan de eigen situatie, mits deze niet in strijd zijn met de punten 3, 4 en 5 van de overwegingen en artikelen 2.1, 2.5 en 3.3 van de nieuwe Modelovereenkomst. Als de aanvullingen of veranderingen afbreuk doen aan deze artikelen, biedt deze overeenkomst niet meer de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen.

Geen gezagsverhouding
Op basis van de nieuwe Modelovereenkomst is dit laatste punt ‘gedekt’: er is namelijk geen sprake van een gezagsverhouding. Hierbij is wel van belang in hoeverre de opdrachtgever het recht heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor de opdracht die moet worden uitgevoerd ofwel het werk dat moet worden gedaan. De dirigent is verantwoordelijk voor de artistieke leiding van het orkest en is bij het uitvoeren van de werkzaamheden zelfstandig en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht zonder toezicht of leiding van het bestuur. Het bestuur heeft dus geen zeggenschap over de artistieke inhoud en uitvoering van de opdracht maar kan wel aanwijzingen en instructies geven over het resultaat van de opdracht.

Overwegingen
Om de rechtsgeldigheid hier niet in het geding te laten komen is het zaak dat opdrachtgever en opdrachtnemer enkel en alleen met deze overeenkomst werken. De in de overeenkomst genoemde overwegingen en de artikelen 2 en 3 van de overeenkomst zijn hiervoor van groot belang. Dit is aangepast ten opzichte van de ‘oude modelovereenkomst’. Deze artikelen mogen niet worden aangepast.

Vervangen
De overeenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum van beoordeling. Uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving. Ook jurisprudentie kan hiertoe aanleiding zijn. Zowel de Belastingdienst als de BvOI zijn niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard ook, van het gebruik van deze overeenkomst.
In samenspraak met de Belastingdienst adviseren wij de huidige overeenkomsten te vervangen door deze nieuwe overeenkomst. Let hierbij ook op de BvOI tariefstelling, volgens de Adviestarieven BvOI 2022.

U kunt de nieuwe Modelovereenkomst en verdere uitleg vinden op de website van de BvOI: https://bvoi.nl/over-de-bvoi/positionering/ 

Gepubliceerd: 26 APR 2022 - 14:22