Update over muzieklessen, protocol, buitenactiviteiten en aerosolen

Update over muzieklessen, protocol, buitenactiviteiten en aerosolen

De KNMO heeft vanavond in een brief aan de aangesloten muziekverenigingen een nadere toelichting gegeven over ontwikkelingen rond het coronavirus die van belang zijn voor de muzieksector. Onder meer worden vragen beantwoord over muzieklessen, de stand van zaken met betrekking tot een protocol voor de kunst- en cultuurbranche, buitenactiviteiten en de verspreiding van het virus bij blazers als gevolg van aerosolen.

KNMO-voorzitter Bart van Meijl wijst er in een begeleidende brief op dat maatregelen/versoepelingen met betrekking tot het coronavirus zich erg snel ontwikkelen. “We doen als KNMO ons uiterste best om alle informatie/ontwikkelingen zo goed mogelijk bekend te maken aan onze achterban”, zegt Van Meijl. “We merken dat hieraan veel behoefte is. Ons communicatiekanaal Klankwijzer.nl heeft zo’n 20.000 bezoekers per dag, onze mailbox loopt vol en de telefoon staat niet stil.”

Aan de hand van een lijst met vragen en antwoorden wordt ingegaan op de meest gehoorde onderwerpen van dit moment. Op een aantal punten is door het ministerie van OCW nog een nadere toelichting gevraagd aan het Outbreak Management Team. De gegeven antwoorden geven de laatste stand van zaken weer na overleg met de (rijks)overheid. Van Meijl: “De laatste dagen is er over diverse onderwerpen overleg geweest met zowel partnerorganisaties (zoals Cultuurconnectie) als met diverse overheden. De belangrijkste onderwerpen waren individuele muzieklessen en buitenactiviteiten. Helaas merken we dat instanties op dezelfde vragen verschillende antwoorden geven. Dit veroorzaakt helaas onduidelijkheid over wat wel/niet mogelijk is en onder welke voorwaarden. Ook op landelijk niveau constateren we dat de diverse ministeries aanpassingen van het beleid verschillend uitleggen. De KNMO stemt haar communicatie in alle gevallen af met relevante partners om te voorkomen dat er hierin afwijkingen ontstaan. Zo werken we op het onderwerp muziekonderwijs samen met Cultuurconnectie (de brancheorganisatie voor muziekscholen etc.). Ons belangrijkste aanspreekpunt is hierbij het ministerie van OCW als vak ministerie. Daarnaast maken we gebruik van de kennis van het LKCA als kenniscentrum voor amateurkunst (en educatie).”

Van Meijl adviseert verenigingen het opstarten van activiteiten (individuele lessen/buitenactiviteiten) af te stemmen met de gemeente over de manier waarop.

De KNMO heeft een speciaal e-mailadres geopend voor vragen over corona. U kunt eventuele vragen inzenden via corona@knmo.nl.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN MET BETREKKING TOT INDIVIDUELE MUZIEKLESSEN
Individuele muzieklessen mogen weer, vanaf welke datum?
Een datum is niet genoemd, dus als het mag, dan ook per heden.

Individuele muzieklessen mogen weer, voor alle leeftijden?
Op grond van het samenkomstverbod zijn de meeste activiteiten voor volwassenen niet fysiek mogelijk. Het is verboden ‘om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen’. De eerder genoemde sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd zijn hierop dus een uitzondering.

In de privésfeer kunnen, mits op 1,5 meter afstand en met maximaal 3 bezoekers, wel activiteiten plaatsvinden dus individuele lessen zijn toegestaan, ook voor volwassenen. Het gaat om lessen die thuis plaatsvinden, of eventueel op een andere locatie, waarbij het samenscholingsverbod niet in het geding is. Lessen kunnen dus niet op muziekscholen en centra voor de kunsten gegeven worden, omdat deze vanwege het samenscholingsverbod niet open kunnen zijn.

Daarbij geldt natuurlijk nog steeds dat het advies is zoveel mogelijk thuis te blijven.

Is het mogelijk duo-les te geven of geldt de mogelijkheid echt alleen voor privélessen?
Zoals door de minister van OCW aangegeven: “Een-op-een-lessen kunnen wel, mits je ze met de anderhalve-meter-maatregel organiseert.” Derhalve lijken alleen privélessen toegestaan, duo-lessen niet.

Is er verschil in instrumenten (zang/blaas/toets/strijk)? 
Hiervoor is geen aanwijzing gegeven. Het protocol voorziet hier niet in, wel heeft de KNMO samen met Cultuurconnectie het initiatief genomen om met alle betrokken partijen zoals directies, docenten en Arbodienst, een branchespecifieke invulling te maken. Daar wordt op dit moment aan gewerkt, zodra die invulling gereed is zal die openbaar gemaakt worden. Verderop in deze brief komen we terug op het onderwerp vocht/ aerosol.

Hoe vaak moeten de (vaste) instrumenten en de lokalen worden schoongemaakt?
Hiervoor is een protocol; reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig. Voor locatie en lokalen zijn speciale paragrafen opgenomen.

Mag de les ook op muziekscholen (en centra voor de kunsten) gegeven worden?
Op grond van het samenkomstverbod zijn muziekscholen, centra voor de kunsten, dansscholen e.d. gesloten en kunnen verenigingen niet bijeen komen.
Individuele lessen voor alle leeftijdsgroepen zijn wel mogelijk: er is geen sprake van samenscholing, noch van een contactberoep. Individuele les kan daarom plaatsvinden, indien men zich houdt aan de hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstand. De adviezen van het RIVM zijn hierbij leidend.

Het gaat om lessen die thuis plaatsvinden, of eventueel op een andere locatie, waarbij het samenscholingsverbod niet in het geding is. Lessen kunnen dus niet op muziekscholen en centra voor de kunsten gegeven worden, omdat deze vanwege het samenscholingsverbod niet open kunnen zijn.

Openstelling gebouwen met een publieksfunctie is nog niet mogelijk, dus hoe verhoudt zich dat tot lesgeven?
Daar waar een gebouw geen publieksfunctie heeft dient rekening te worden gehouden met het verbod op samenkomsten van meer dan 3 personen. Wanneer er dus op een toegestane locatie individueel les wordt gegeven mogen er niet meer dan 3 personen op de locatie op hetzelfde moment aanwezig zijn.

Wij adviseren bij het gebruik van een verenigingsgebouw vooraf met de gemeente af te stemmen of het gebouw aangemerkt kan worden als een gebouw met een ‘publieksfunctie’. Vooralsnog is er geen definitieve aanwijzing vanuit de rijksoverheid op dit punt.

Ruimtes, hoe maken we ze corona-proof?
Hiervoor is een protocol.

Hoe garandeer je de veiligheid van je docenten?

Hiervoor is een protocol. Om invulling te geven aan specifieke maatregelen naast dit protocol wordt een werkgroep samengesteld die hieraan invulling gaat geven. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen in organisaties, medewerkers, deelnemers/cursisten, ouders van (minderjarige) deelnemers/cursisten en het verschil tussen groepslessen (groot en klein) en individuele lessen. Ook wordt gekeken naar soort activiteiten: muziekles, theaterles, dansles, etcetera. In de werkgroep nemen naast leden van Cultuurconnectie ook de vakbonden, Arboned en de KNMO plaats.

Zijn coronatesten mogelijk voor kunstdocenten (net als in primair onderwijs)?
Hiervoor is geen aanwijzing gegeven.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN MET BETREKKING TOT HET PROTOCOL
Wanneer is het protocol klaar, kunnen we al iets ontvangen?
Vanaf 2 april is Cultuurconnectie in samenwerking met de KNMO, Koornetwerk NL en het LKCA al bezig met een protocol voor de branche. We hebben als een van de eerste branches in Nederland in samenwerking met MKB-Nederland/VNO-NCW een protocol opgesteld dat ter beoordeling aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestuurd is. Met de telkens wisselende maatregelen en richtlijnen merkten we dat de eisen steeds aangepast en zwaarder werden, maar het ‘stempel’ daarmee ook. Diverse ministeries en organisaties worden bij het proces betrokken.

Protocol beschikbaar
Gezien de uitspraken van minister Van Engelshoven en de grote vraag naar het protocol heeft Cultuurconnectie besloten het voorliggende protocol te delen, zonder daar conclusies aan te verbinden. Wij wijzen er dan ook nadrukkelijk op dat dit protocol niet het stempel heeft van de bevoegde instanties en er in een later stadium een aangepast (voorwaardelijk) protocol beschikbaar gesteld wordt.

KLIK HIER voor het protocol.

 


VRAGEN EN ANTWOORDEN MET BETREKKING TOT BUITENACTIVITEITEN
Kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april georganiseerd buiten sporten. Geldt dat ook voor culturele activiteiten?
Naast 'sporten' is ook buiten 'bewegen' (dus o.a. dansen) voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geoorloofd, met als extra maatregel dat jeugd vanaf 13 jaar onderling 1,5 meter afstand moet houden. Het moet georganiseerd en begeleid worden door een sportvereniging of een professional. Afspraken hierover moeten vooraf met de gemeente worden gemaakt. Het kan zijn dat gemeenten hiermee op een verschillende manier omgaan.

De minister van Medische Zorg heeft mede namens de minister voor Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

KLIK HIER voor het geldende geactualiseerde Model noodverordening Covid-19 voor veiligheidsregio's/gemeenten.

In de toelichting staat o.a.
‘De gemeenten voeren hier de regie over en maken met sportvereniging
en en andere betrokkenen afspraken over de organisatie en begeleiding van verschillende vormen van buiten sporten en bewegen, uiteraard in overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio. Bij georganiseerd sporten en bewegen gaat het om professionals (zoals sportleraren, buurtcoaches en cultuurcoaches) die zorgdragen voor de organisatie en de begeleiding bij het sporten en bewegen. Voor sporten en bewegen in de openbare ruimte (zoals in parken of op pleinen), niet zijnde sportterreinen en sportvelden, kunnen beperkingen gelden in de gemeenten. Zie ook de toelichting op artikel 2.3, derde lid.'

 


VRAAG EN ANTWOORD MET BETREKKING TOT VERSPREIDING VIRUS DOOR VOCHT/AEROSOL
Op diverse media zien wij vragen met betrekking tot de verspreiding van het virus door vocht hetgeen bij blaasorkesten (maar ook bij koren) van invloed kan zijn op voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden. Op het internet zijn uiteenlopende standpunten over de verspreiding van het virus door vocht, ook verschillen de maatregelen tussen landen op dit punt (Duitsland heeft een afstand van 5 meter tussen musici).

Uiteraard heeft dit onderwerp ook de aandacht van de KNMO. We hebben samen met de o.a. de Vereniging van Nederlandse Orkesten en het LKCA afgesproken om advies te vragen aan gespecialiseerde wetenschappers op dit onderwerp om uitsluitsel te krijgen. Uiteraard zal een en ander in afstemming met het RIVM/Rijksoverheid gedaan worden.

Het is nu nog te vroeg om hier nadere mededelingen over te doen, zodra er meer bekend is zullen we deze informatie vrijgeven.

 

KNMO Klankwijzer is hét nieuws- en informatieplatform van de instrumentale amateurmuziek. Schrijf je hieronder (oranje balk) in voor de gratis nieuwsbrief en je ontvangt ook de digitale nieuwskrant automatisch in je mailbox. Of like: https://www.facebook.com/klankwijzer

Gepubliceerd: 30 APR 2020 - 21:19
Laatste update: 30 APR 2020 - 21:45