Privacy policy
KNMO Klankwijzer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KNMO Klankwijzer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KNMO Klankwijzer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
KNMO Klankwijzer beschikt over:
• Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de KNMO-bonden aangesloten verenigingen;

• Persoonsgegevens van individuele personen die gebruik maken van de (commerciële) diensten van KNMO Klankwijzer;

Deze persoonsgegevens worden door KNMO Klankwijzer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Verzending van Klankwijzer Magazine en Klankwijzer Nieuwsbrief;

• Communicatie over publicaties en/of opdrachten ten behoeve van het nieuws- en informatieplatform KNMO Klankwijzer;

• Administratieve doeleinden, zoals facturatie voor in uw opdracht of in opdracht van uw vereniging verleende diensten.

Voor bovenstaande doeleinden beschikt KNMO Klankwijzer over de volgende persoonsgegevens:

Voor het verstrekken van Klankwijzer Nieuwsbrief:
• Uw persoonlijk e-mailadres, verenigingse-mailadres en/of e-mailadres contactpersoon en/of penningmeester.

Voor het toezenden van Klankwijzer Magazine:
• Naam, verenigingsadres of adres contactpersoon of adres individuele abonnee.

Voor communicatie over publicaties of andere diensten:
• Naam, e-mailadres, telefoonnummer contactpersoon binnen vereniging of onderneming.

Voor administratieve doeleinden:
• Naam, uw persoonlijk e-mailadres, verenigingse-mailadres en/of e-mailadres contactpersoon en/of penningmeester en/of adres en/of e-mailadres contactpersoon binnen uw ondernememing.

Uw persoonsgegevens worden door KNMO Klankwijzer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
• Gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap;
• Gedurende de looptijd van het abonnement;
• Gedurende de contractperiode of de duur van de opdracht;
• Voor wat betreft de Klankwijzer Nieuwsbrief: gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich via een link in KNMO Nieuwsbrief afmelden.
• Gedurende de periode dat de gegevens nodig zijn om de hierboven vermelde doelen te kunnen uitvoeren.

KNMO Klankwijzer beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings)adres en verenigingsemailadres(sen).


Verwerking van persoonsgegevens van ondernemers
KNMO Klankwijzer beschikt over:
• Persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven en ondernemers die gebruik maken van de (commerciële) diensten van KNMO Klankwijzer.

Persoonsgegevens van ondernemers worden door KNMO Klankwijzer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden, zoals facturatie voor in uw opdracht of in opdracht van uw onderneming verleende diensten;
• Communicatie over de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doeleinden kan KNMO Klankwijzer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; (zakelijk) adres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) e-mailadres; (zakelijk) bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door KNMO Klankwijzer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het ERP-programma;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven;
• Het verzorgen van drukwerk.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
KNMO Klankwijzer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens KNMO Klankwijzer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
KNMO Klankwijzer behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De meest actuele versie van onze privacy policy kunt u steeds terugvinden op www.klankwijzer.nl

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:
KNMO Klankwijzer
Jacques Schreursstraat 26
6074 CS Melick
redactie@klankwijzer.nl