Koninklijk Conservatorium Antwerpen zoekt hoofdvakdocent HaFaBra-directie

Koninklijk Conservatorium Antwerpen zoekt hoofdvakdocent HaFaBra-directie

Beschikbaar sinds: 15 DEC 2020
Sluiting aanmeldingstermijn: 24 JAN 2021

Vereniging: Koninklijk Conservatorium Antwerpen, AP Hogeschool - Antwerpen (België)
Speelniveau: Geen opgave
Repetitie op: in overleg - in overleg

1. Screening van de arbeidsmarkt
De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent HaFaBra-directie.

2. Doelgroep
Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool Antwerpen als externen.

3. Taakomschrijving
Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

4. Profielomschrijving
De kandidaat:
• is een artistieke persoonlijkheid, actief als dirigent in HaFaBra met affiniteit voor Harmonie, Fanfare én Brass Band,
• beschikt over recente ervaring op het gebied van orkestdirectie (op niveau superieure/ere-afdeling),
• is bedreven in het schrijven van bewerkingen, arrangementen en transcripties voor Hafabra-ensembles (3 werken toevoegen in het aanvraagdossier),
• is internationaal actief of kan internationale erkenning aantonen,
• koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent, kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier) en heeft ervaring in coaching,
• toont kennis van en inzicht in het internationale professionele werkveld voor HaFaBra,
• hanteert een breed denkkader over HaFaBra en kent de literatuur, organologie, het hedendaags en historisch HaFaBra repertoire
• is vaste dirigent van een orkest op niveau ere-afdeling of superieure afdeling
• beschikt over een uitgebreide discografie als dirigent en/of instrumentalist
• heeft orkestervaring als vast lid van een orkest
• denkt oplossingsgericht en is een teamspeler
• geeft blijk van een grote bevlogenheid die hij/zij kan overgedragen op de studenten en stelt de student daarbij centraal, laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen,
• is flexibel en geëngageerd,
• is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten. Onderzoekscompetenties strekken tot aanbeveling,
• heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via uitvoeringsgericht onderzoek
• heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking.
• woont of werkt in België of is bereid om te wonen en te werken in België.
• heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven
• is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van het pedagogisch project
• is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
• heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis, niveau C1,
• beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler. Bewijsdocumenten dienen mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.
• voor internationale kandidaten: beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Deze dient mee gestuurd te worden in het aanvraagdossier.

5. Procedure
Fase 1 - indiening dossier
Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:
• een brief met motivering en curriculum vitae (inclusief lijst concerten en discografie)
• artistieke referenties mbt tot de internationale uitstraling en artistieke carrière als hafabradirigent (aanbevelingsbrieven met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
• drie bewerkingen, arrangenementen of transcripties voor Hafabra,
• bewijs van Belgische nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België,
• pedagogische referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens) of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs,
• een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project die men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Fase 2 - eerste selectie op dossier
Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 – screeningsproef op maandag 22 februari 2021
De weerhouden kandidaten op dossier worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een screeningscommissie met zowel interne als externe experten. De kandidaten houden zich gedurende de hele dag beschikbaar.

Dagdeel 1
• De kandidaat dirigeert het harmonieorkest van KCA en geeft een publieke les aan een masterstudent HaFaBra directie, terwijl deze werkt met het harmonieorkest.

Dagdeel 2
• De kandidaat geeft een publieke les aan een bachelorstudent Inleiding tot HaFaBradirectie, terwijl deze werkt met een geluids- of video-opname.
• De jury houdt een interview met elke kandidaat over de motivatie, het repertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en de structuur van het curriculum, de evaluatie van de studenten, concerten, een case study, etc.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:
• het ingediende dossier
• de publieke les
• de pedagogische ervaring
• het interview
• de directieproef
• de artistieke persoonlijkheid
De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling
De artistieke staf onderzoekt op basis van het rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling (statuut gastprofessor) en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten zal het loon proportioneel berekend worden.

6. Praktisch
Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (beschrijving zie punt 5 fase 1) per mail aan te leveren voor 24 januari 2021 om 23u59u op yannicke.belis@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Inge Simoens, Hoofd Muziek Klassiek.
inge.simoens@ap.be of tel. +32 473 86 22 02

Meer informatie over de opleiding Muziek (missie, visie, didactisch concept) is terug te vinden op: KLIK HIER. Het screeningsreglement kan hier geraadpleegd worden.